Dyfuzor zapachowy - Magnolia - 25ml Zobacz większe

Dyfuzor zapachowy - Magnolia - 25mlEAN13:5902815181163
Producent:Pure essence
Pojemność 25ml
Kup ON-LINE

Więcej informacji

Pure essence Magnolia


Niebezpieczeństwo.
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Zawiera: 1-metoksypropan-2-ol; linalol; geraniol; nerol; salicylan heksylu; 3-metylo-4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on; octan 4-tert-butylocykloheksylu; aldehyd α-heksylocynamonowy; cytral; aldehyd 2-(4-tert-butylobenzylo) propionowy; 2,4-dimetylocykloheks-3-eno-1-karbaldehyd; α-metylo-1,3-benzodioksolo-5-propionaldehyd; salicylan benzylu; (R)-p-menta-1,8-dien; 3-p-kumenylo-2-metylopropionaldehyd; 2,6-dimetylohept-5-enal; 1-(2,6,6-trimetylo-3-cykloheksen-1-ylo)-2-buten-1-on.